PWY YDYN NI
PWY YDYN NI?

Daeth Delweddu o'r Awyr ExCAELO i fodolaeth oherwydd i ni ddysgu trwy brofiad y gallai cael perspectif gwahanol ar bethau yn llythrennol, fod o fantais enfawr ar draws nifer o sectorau.

 

Magwyd ein Rheolwr Gyfarwyddwr, Rheinallt ar fferm fynydd fechan yng Ngogledd Cymru,  gyda chefndir mewn Archaeoleg a Rheolaeth Treftadaeth, gan weithio yn y maes am 10 mlynedd.  

Symudodd wedyn i ddatblygu prosiectau yn y sector amgylcheddol. 

 

Yn ystod y rhan fwyaf o'i yrfa nid oedd delweddu a chynnal arolygon o'r awyr yn dechnoleg a oedd ar gael i'r rhan fwyaf o sefydliadau. Roedd hyn yn gwneud arolygon treftadaeth, tirwedd ag amaethyddol yn ddrud, cymleth a hir.

 

Gan ei fod wedi bod yn hedfan Drôn yn ei amser hamdden cyn sefydlu ExCAELO, roedd yn eitha amlwg iddo y byddai cynnig gwasanaeth delweddu, arolwg ag archwilio fforddiadwy o fudd enfawr ar draws ystod eang o fusnesau a sectorau.

Mae gan ein cyd-gyfarwyddwr Julie brofiad helaeth o'r system gynllunio Gwlad a Thref, sut mae'n gweithio, y sialensau a'r atebion.


Mae gan Julie ddealltwriaeth ymarferol gref o'r fframwaith gyfreithiol ac mae hi'n cael ei hadnabod am ei gallu i ddatrus sialensau cynllunio dyrys mewn ffordd ymarferol. 


Gallai weld yn syth fanteision, yn ei maes hi, o arolygon, archwiliadau a monitro yn defnyddio Drôn. Adnabu'r gwerth o gynnig gwasanaeth cost effeithiol a hawdd ei ddefnyddio i ddatblygwyr o bob maint. Gwasanaeth sy'n cynnig manteision enfawr nid yn unig i'r datblygwr ond hefyd i awdurdodau cynllunio yn ystod y broses o asesu ceisiadau ac wrth fonitro prosiectau.
 

Deilliodd ExCAELO felly trwy dechnoleg yn dal i fyny gyda gofyn welwyd cyn belled ag 20ain mlynedd yn ol
 - gwasanaeth delweddu, archwilio ag arolwg o'r awyr sy'n fforddiadwy, cyflym, syml a hawdd ei ddefnyddio.

ExCaelo Cyf
Tŷ Britannia
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG
Cwmni Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif: 10267317
Rhif TAW Cofrestredig: 245149507