Diogelwch Gyntaf

Gall offer a thechnoleg ExCAELO gyflawni pethau gwych ar gyfer eich busnes, ond ein prif ystyriaeth bob amser yw sicrhau fod pob dim yn digwydd yn ddiogel ac yn gyfreithlon.

Yn syml iawn dylid ystyried Cerbydau Awyr Di-Griw (Drônau) fel awyrennau bychain sy'n hedfan yn isel.

Mae pob Gweithredwr Cerbyd Awyr Di-Griw sy'n gwneud gwaith masnachol o unrhyw fath yn y Deyrnas Unedig yn gorfod cofrestru a chael eu cymeradwyo gan Awdurdod Hedfan Sifil y DU (CAA UK) ar gyfer y dosbarth arbennig o Drônau maent yn eu defnyddio.

Dylent fedru rhannu copi o'u Caniatad ar Gyfer Gwaith Masnachol (PfCO) ac fe ddylai hwnnw gael cyfeirnod unigryw.

Os nad oes un ar gael, mae hyn yn golygu eu bod nhw (a chi) yn torri'r gyfraith. Os na all cwmni ddangos un i chi, peidiwch a'u defnyddio.

Mae copi o un ExCAELO ar gael yma.

Yn gyffredinol, ni ddylai Drônau hedfan o fewn 50m, neu'n uniongyrchol uwchben na dros, bersonau, cerbydau, cychod neu longau, ffyrdd a thir ag eiddo nad yw 'o dan reolaeth' y criw.

Gall hyn olygu cadw pobl oddi wrth lwybrau troed, mannau mynediad, rhannu taflenni cyn hedfan, cael criw mwy i arolygu'r safle gweithio neu hyd yn oed gau hewlydd.

50m yw'r ffordd y mynegir y pellter mewn cyfraith. Does dim sôn am bellter llorweddol - dylid ystyried y 50m fel swigen o amgylch y Drôn.

Mae'r Awdurdod Hedfan Sifil (CAA UK) yn diffinio 'o dan reolaeth' fel:
- unrhyw un sy'n bresennol er mwyn cyflawni'r gwaith o hedfan y Drôn (sy'n cynnwys personau sy'n helpu i reoli'r safle).
- unrhyw un sydd o dan reolaeth rheolwr y safle neu ddigwyddiad ble y byddai'n rhesymol iddynt ddilyn cyfarwyddiadau a mesurau diogelwch er mwyn osgoi amharu ar y Drôn.
- pobl fel gweithwyr ar safleoedd diwydiannol neu adeiladu, criwiau ffilm a theledu neu unrhyw bersonau sydd wedi cael eu briffio yn fanwl.
- pobl cydnabyddedig sydd yno i gyflawni tasgau penodol ag angenrheidiol ar gyfer y dasg.
Nid yw gwylwyr neu dyrfa sydd wedi ymgasglu ar gyfer gwylio chwaraeon neu ddigwyddiad cyhoeddus arall yn cael eu hystyried 'o dan reolaeth' peilot y Drôn.

Mewn egwyddor, dylai personau sydd 'o dan reolaeth' peilot y Drôn mewn digwyddiad cyhoeddus fedru:
- penderfynu cymeryd rhan neu ddim;
- deall yn gyffredinol y risg sy'n bodoli;
- bod â mesurau diogelwch rhesymol wedi eu sefydlu iddynt gan reolwr y safle a pheilot y Drôn;
- cymryd rhan llawn yn y digwyddiad neu'r weithgaredd hyd yn oed os ydynt yn dewis peidio bod yn rhan o'r gwaith Drôn.

Weithiau, mae caniatad arbennig yn cael ei roi i ddefnyddio Drôn mewn digwyddiadau cyhoeddus. Er hynny, golyga hyn fel arfer fod rhaid i'r Drôn godi, gostwng a gweithredu o fewn ardal cyfyngedig iawn, gan ddim ond symud i fyny ac i lawr ar lwybr unionsyth, gyda llwybr llorweddol hynod gyfyngedig. Nid oes fyth ganiatad i hedfan dros ben pobl yn uniongyrchol.

Mae'n rhaid i'r peilot gadw'r Drôn o fewn Pellter Gweledol bob amser ac nid oes hawl hedfan yn uwch na 400 troedfedd (120m) neu bellter o fwy na 500m.

Rhaid hefyd cael caniatad y tirfeddianwr cyn cael codi neu lanio ar unrhyw safle, os nad ydych yn berchen y tir. Fel arfer golyga hyn alwad ffon fer, ebost neu gnoc ar ddrws ond yn achlysurol mae hyn yn golygu mwy o waith yn enwedig gyda thir cyhoeddus, tir ystad neu dir lle nad yw'r tirfeddianwr yn wybyddus.

Weithiau bydd angen cysylltu â chyfundrefn Rheoli Traffig Awyr i wirio gyda nhw ei bod yn ddiogel i weithredu ar uchder penodol, ar ddyddiad ac amser penodedig - galwad ffôn yw hyn fel arfer.

Cyn unrhyw waith hedfan, fe wnawn gynnal asesiad risg trylwyr o'r ardal (cyn mynd allan ac yna ar y safle ei hun) ac fe wnawn gynhyrchu cynllun manwl i amlinellu'r ffordd orau o gael rheolaeth dros y safle.

Diogelwch yw ein prif bwyslais ac fe wnawn gymryd pob cam angenrheidiol i sicrhau fod y gwaith yn digwydd mewn ffordd ddiogel.
- Wnawn ni ddim hedfan os nad yw'n ddiogel i wneud hynny.
- Wnawn ni ddim cyfaddawdu diogelwch eraill er mwyn medru hedfan.

Peilot y Drôn sydd a'r gair olaf ynghylch hedfan neu beidio.

Mae pob contract yn dilyn yr un trefniadau diogelwch sydd wedi eu hamlinellu yn ein Llawlyfr Gweithrediadau sydd wedi ei wirio a'i gymeradwyo gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA UK):

Arolwg rhagarweiniol - Proses dau gam sydd yn cadarnhau i chi fod modd gwneud y gwaith yn y lle cyntaf, cyn cadarnhau'r contract. Mae hyn yn ein galluogi i wneud asesiad cynnar ynghylch dosbarthiad y gofod awyr penodol, unrhyw ganiatad sydd ei angen, unrhyw gyfyngiadau ac unrhyw hysbysion sydd angen eu gwneud.

Unwaith mae'r gwaith wedi ei gadarnhau, mae'r ail gam yn fanylach ac yn golygu gwirio NOTAMS (Notice To Airmen) swyddogol i weld os oes unrhyw gyfyngiadau tros dro yn yr ardal, unrhyw beryglon eraill yn yr ardal ac ymhellach i ffwrdd (a allai effeithio neu gael eu heffeithio gan y gwaith) ynghyd a'r tywydd ac unrhyw rybuddion yn yr ardal ar ddyddiad y gwaith.

Arolwg ar y safle - Caiff hwn ei gynnal ar y diwrnod ac mae wedi ei gynllunio i atgyfnerthu yr arolwg rhagarweiniol.

Os oes rhywbeth yn codi yn ystod yr Arolwg Rhagarweiniol sy'n codi unrhyw amheuaeth, fe wnawn ymweld a'r safle o flaen-llaw er mwyn gwneud asesiad llawnach cyn gwneud penderfyniad terfynol.

Yn ogystal mae'r offer a fydd yn cael ei ddefnyddio yn cael archwiliad manwl ar 3 achlysur gwahanol:

1. Cyn gadael. Mae'r holl offer yn cael ei archwilio yn fanwl cyn cael ei lwytho.
2. Cyn hedfan. Mae'r holl offer yn cael ei archwilio'n fanwl ar y safle, cyn hedfan.
3. Ar ôl hedfan. Mae'r holl offer yn cael ei archwilio ar ôl pob hedfaniad, gan gynnwys rhwng newid pob batri ac ar ddiwedd y dydd.

Systemau Argyfwng - Mae gan y Drôn nifer o systemau argyfwng. Os oes problem gyda'r trosglwyddydd radio, fe wnaiff y Drôn ddychwelyd yn ôl i'w fan cychwyn a glanio ac mae'r un peth yn wir os oes problem batri. Mae posib defnyddio'r systemau argyfwng yma ar unrhyw adeg, trwy orchymyn.

Mae ymarferion rheolaidd o'n systemau argyfwng yn rhan bwysig o'n ethos fel busnes.

ExCaelo Cyf
Tŷ Britannia
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG
Rhif Cwmni Cofrestredig: 10267317
Rhif TAW Cofrestredig: 245149507